Adatkezelési Tájékoztató
1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Gombos Attila egyéni vállalkozó, mint a SoforNekem.hu és a hozzá kapcsolódó SoforNekem.hu alkalmazás üzemeltetője, továbbiakban Szolgáltató, Adatkezelő (Nyilvántartási száma: 32732080, Adószáma: 66212669142, Statisztikai száma: 66212669532023101, Telefonszáma: +36-70-222-0-333, email címe: info@SoforNekem.hu, weboldal: SoforNekem.hu) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, az info@SoforNekem.hu email címen léphet kapcsolatba az adatkezelővel.
A Szolgáltató minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 3 év elteltével töröl.

A Szolgáltató adatai:
Gombos Attila egyéni vállalkozó
Nyilvántartási száma: 32732080
Adószáma: 66212669142
Statisztikai száma: 66212669532023101
Telefonszáma: +36-70-222-0-333
email címe: info@SoforNekem.hu
weboldal: SoforNekem.hu
Adatvédelmi tisztviselő: Gombos Attila Tel.: +36-70-2220333

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Regisztrációs során megadandó személyes adatok:

Név - Kötelező
Email cím - Kötelező
Telefonszám - Kötelező
Jelszó - Kötelező
Rendszám - Kötelező
Autó márkája - Kötelező
Autó típusa - Kötelező
Autó színe - Kötelező

Az adatkezelés célja: az Utas regisztrációja, annak valódiságának megállapítása, a beazonosítása, a helyének meghatározása, kapcsolattartás, áfás számla.
Az adatkezelés érvényessége: a regisztráció törléséig, azaz az ÁSZF megszűnéséig.

3.2 A Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatok:

Név - Kötelező
Email cím - Kötelező
Telefonszám - Kötelező
Autó márkája - Kötelező
Autó típusa - Kötelező
Autó színe - Kötelező
Rendszám - Kötelező
Fizetési mód - Kötelező
Áfás számla igény - Kötelező
Számlázási adatok - Kötelező
Fuvar adatai - Kötelező

Az adatkezelés célja: Az Fuvar felvétele, a Szolgáltatás igénybevétele, kapcsolattartás, áfás számla, a Fuvar létrejötte vagy sikertelensége esetén kapcsolattartás, értékelés.
Az adatkezelés érvényessége: 8 év.
Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása.

3.3 Az Utas kapcsolatfelvétele a Szolgáltatóval során megadott adatok:

Név - Kötelező
Email cím - Kötelező
Telefonszám - Nem Kötelező
Fuvar adatai - Nem Kötelező

Az adatkezelés célja: Az Utas kapcsolatfelvétele a Szolgáltatóval kommunikáció érdekében.
Az adatkezelés érvényessége: 5 év, vagy visszavonásig.
Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása.

3.4 Az Utasnak a Sofőrszolgálat értékelésekor megadott adatok:

Név - Kötelező
Email cím - Kötelező
Fuvar adatai - Kötelező

Az adatkezelés célja: Az Utas értékeli a Sofőrszolgálatot.
Az adatkezelés érvényessége: 5 év, vagy visszavonásig.
Az adatkezelés jogalapja: az Utas hozzájárulása.

3.5 Panaszkezeléskor megadott adatok:

Név - Kötelező
Email cím - Kötelező
Telefonszám - Nem Kötelező
Fuvar adatai - Kötelező

Kezelt adat továbbá a panasz időpontja, amely automatikus.
Az adatkezelés célja: a Szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő esetleges panaszok kezelése, megoldása.
Az adatkezelés érvényessége: 5 év.
Az adatkezelés jogalapja: az Utas hozzájárulása.

További adatok:

Helyadatok kezelése:
A SoforNekem.hu alkalmazás használata során az alkalmazás engedélyt kér az Utas helyadatainak kezelésére. A helyadatok az Utas helyének meghatározására szolgálnak.
A helyadatok engedélyezését az Utas az ajánlat kérésekor, amennyiben ő maga rákattint a térkép programra, amely a saját tartózkodási helyét tartalmazza, önmaga engedélyezi. De megadhatja a kiindulópontot a cím beírásával is, ebben az esetben a térképadatokat nem engedélyezi, így azok be sem töltődnek. Engedélyezése esetén az alkalmazás ezt felhasználja. A helyadatok engedélyezése bármikor letiltható.

4. Technikai adatok

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
- változatlansága igazolható (adatintegritás);
- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi
a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

5. Cookie-k (Sütik)

5.1 A sütik feladata
információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

5.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az SoforNekem.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

5.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
A SoforNekem.hu weboldalon alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Szolgáltató információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

5.4 Push üzenetek
Az Utas a mobilkészülékén lehetősége van engedélyezni illetve letiltani a push üzeneteket, amelyeket az alkalmazás küldene. Az alkalmazás push üzenetei az Utas felhasználását avatott megkönnyíteni a felhasználás során.
Használata során az Utas értesítést kap a Sofőrök ajánlatáról, az esetlegesen bekövetkezett változásokról, illetve arról ha a Sofőr a felvételi pont közelében van. A push üzentek adatai nem kerülnek eltárolásra.

6. Általános adatkezelési irányelvek

A Szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik Kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk a Szolgáltató részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv. tv.);
2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

7. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal (törvény által Kötelezővé tett esetek kivételével) össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

8. Az adattovábbítás köre:

Octonull Kft. (billingo.hu)

Ha az Utas ÁFA-s számlát kér, megadja számlázási adatait a Weboldalon keresztül,
ezt megkapja a Sofőr, így a Sofőrszolgálatnak megjelenik adminisztráció céljára.
A billingo rendszere a megadott számlázási adatok alapján kiállítja a számlát, és a megadott email címre elküldi az Utas részére.
Az adatokat továbbítjuk az Octonull Kft. és a Sofőrszolgálatok részére.
Megadott adatok: számlázási adatok, számlázási név, számlázási cím, adószám és a továbbításhoz az email címe. Az adattovábbítás jogalapja: az Utas nyilatkozata arról hogy áfás számlát kér.

Tárhely szolgáltató:
Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Iroda címe: 1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22. 3/3008 A.
Szervertermek címe:
XIII. 1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22. 3.emelet
VIII. 1087 Budapest Asztalos Sándor u. 13.
X. 1108 Budapest Kozma utca 2.

Analitika:
Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA

Fejlesztő:
Név: Cziráki László egyéni vállalkozó (KATA)
Adószám: 67825714-1-27
Nyilvántartási szám: 50816800
Telephely: 2400 Dunaújváros, Alkotás u. 9. 10 / 2.

9. További lehetséges adattovábbítás:

A rendőrség, nyomozóhatóság, ügyészség, bíróság, NAIH megkereshetik a Szolgáltatót adatok kiadása céljából. A Szolgáltató a hatóságok részére köteles kiadni a számukra meghatározott, szükséges adatokat, amennyiben a hatóság megadta az adatkérés célját az az adatok körét.

10. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a Kötelező adatkezelések kivételével törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

11. Tájékoztatáshoz való jog

A Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15/22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

12. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

13. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

14. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

15. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

16. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

17. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

18. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen (ideértve a profilalkotást is) alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

19. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

20. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

21. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu